Jak sprawić, żeby zespół pracowników dobrze funkcjonował, był efektywny i stale rozwijał swój potencjał?

Na sukces w tym obszarze składa się kilka elementów: strategia i jasno określone cele, motywowanie, ramy działania i monitorowanie wyników, wartości oraz elementy leadershipu.

To jednak nie wystarczy. (Zobacz nasz artykuł: Co czyni lidera skutecznym?)

Prawdziwe jest stwierdzenie mówiące o tym, że „manager jest tak dobry jak jego zespół” – dlatego budowanie, rozwijanie oraz wsparcie zespołu powinny być głównymi zadaniami każdego szefa. Skuteczny menedżer wie, że ludzie lepiej pracują i osiągają lepsze wyniki, jeśli są zmotywowani, zaangażowani i identyfikują się z firmą. Jest to możliwe, jeśli menedżer, który stoi na czele zespołu – oprócz umiejętności typowo biznesowych, potrafi stworzyć atmosferę równoczesnego nastawienia na wyniki z elementami współpracy i wzajemnego szacunku. Jak mawiał Jack Walsh “równoczesne wspieranie i egzekwowanie” sprawia, że podwładni są dumni ze swojej organizacji i osiąganych wyników.

Najlepsze wyniki osiągają tacy menedżerowie, którzy znają swoje mocne strony i na nich bazują, rozwijając także te obszary, które definiują w swoim potencjale. Zarządzają w sposób zgodny z ich naturalnymi cechami i predyspozycjami – czyli są świadomi i skuteczni.

Co zatem sprawia, że grupa ludzi staje się zespołem?

Kompleksowa Akademia Menedżera składa się z następujących elementów:
 • Skuteczny Menedżer, czyli jak efektywnie zarządzać i motywować zespół do pracy i współpracy
 • Leadership menedżera, czyli jak poprzez budowę autorytetu naturalnego, przywództwo i rozwój osobisty pracowników osiągać lepsze wyniki
 • Zaawansowany coaching i mentoring, czyli jak rozwijać indywidualny potencjał swoich pracowników
 • Budowanie efektywnego zespołu, czyli jak sprawić aby praca zespołowa była wartością dodaną, wynoszącą wyniki na nowy poziom.
 • Rozmowy ewaluacyjne z pracownikiem – czyli jak skutecznie diagnozować, motywować, wspierać i kontrolować. Zobacz też: Ocena/diagnoza 360 stopni z D3  wdrożenie oceny pracowniczej i rozwój świadomości menedżerów.
Program uzupełniający akademii:
 • Badanie D3™+BAI jest najbardziej rozwiniętym i czułym narzędziem diagnostycznym do badania osobowości menedżerskiej i komunikacji na świecie opartym o metodologię DISC.
 • FRIS – badanie rozwojowe badające style myślenia, działania i proces grupowy jako narzędzie do lepszego zarządzania pracownikami i budowania zespołu.
 • Time Management – zarządzanie koszykiem zadań, czyli skuteczna organizacja czasu swojego i pracowników
 • Zarządzanie projektami czyli jak efektywnie i na czas dotrzeć do celu?
 • Work Life Balance/Work Life Mixture czyli jak właściwie ustawiać relacje pomiędzy naszym życiem zawodowym, a prywatnym
 • Kreatywność w życiu i biznesie – czyli jak rozwinąć w sobie umiejętności myślenia Out of the Box
Wspieramy menedżerów w następujących przykładowych obszarach:
 • Skuteczne  zarządzanie zespołem
 • Leadership (dalej) – lider, przywódca, menedżer, coach, mentor
 • Określania ram działania – expose szefa i wystąpienia na forum
 • Budowa autorytetu naturalnego lidera i poczucia własnej wartości – swojej i pracowników
 • Skrzynka szefa z narzędziami – niezbędznik 4Value dla menedżera
 • Wyznaczanie i komunikowanie celów
 • Przekazywanie informacji zwrotnej i delegowanie uprawnień
 • Monitorowanie i egzekwowanie celów
 • Motywowanie i zwiększanie zaangażowania podwładnych
 • Budowanie zespołu
 • Style zarządzania menedżera
 • ABC skutecznych decyzji – jak podejmować te najtrudniejsze decyzje aby były skuteczne
 • Efektywne zapobieganie i zarządzanie konfliktami
 • Planowanie rozwoju pracowników
 • Akademia Leadershipu (kliknij)
 • Personal BrandingFRIS logo poziom
 • Badanie FRIS – stylu myślenia, działania i procesy grupowe – pierwsze na rynku rewelacyjne, całkowicie Polskie badanie.
 • Rekrutacja – jak zatrudniać najlepszych albo z największym potencjałem?

Nasze podejście pozwala menedżerowi na doskonalenie własnej osobowości, poszerzanie palety wykorzystywanych narzędzi oraz podnoszenie samoświadomość. Wspiera w wypracowaniu własnego, stylu leadershipu.

Zobacz także: Akademia Leadershipu,

ZAPISZ SIĘlogo