Coraz częściej w trakcie prowadzonych kontroli organy podatkowe przeprowadzają  tzw. test na należytą staranność, w ramach którego podatnik powinien dowieść, że nie mógł wiedzieć o nieuczciwym procederze oraz posiadał środki zapobiegawcze w postaci przede wszystkim kompleksowej procedury weryfikacji kontrahenta. W praktyce, wymagania organów, co do zakresu środków zapobiegawczych i jakości przedstawianych argumentów, są tym większe, im większa jest skala działalności podatnika. Dodatkowo, w obszarze rozliczeń VAT występuje obecnie największy poziom ryzyka odpowiedzialności karnej za rozliczenia podatkowe, co wynika m.in. z tego, że na gruncie VAT -oprócz standardowych reguł odpowiedzialności karno-skarbowej –istnieją również specjalne, odrębne przesłanki odpowiedzialności, często niezależne od winy osoby odpowiedzialnej, a skutkujące istotnymi wartościowo konsekwencjami. W związku z tym, w celu skutecznego ograniczenia w/w ryzyk zalecane jest wdrożenie zarówno procedur przeciwdziałającym uwikłaniu w proceder wyłudzeń VAT jak i procedur ograniczających odpowiedzialność KKS.

ETAP I – Procedury przeciwdziałania wyłudzeniom VAT:
  • celem Etapu 1 proponowanego projektu jest wsparcie w zabezpieczeniu podatnika przed ryzykiem związanym z negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z nieświadomego udziału w procederze wyłudzenia podatku VAT przez dostawców (bezpośrednich albo pośrednich)
  • W szczególności, nasze działania będą skupione na maksymalnym ograniczeniu ryzyka finansowego, związanego z potencjalnym kwestionowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego
  • Należy zaznaczyć, że wskazane ryzyko może dotyczyć zarówno transakcji przeszłych (zawartych w okresie otwartym na badanie organów podatkowych), jak również transakcji, jakie będą zawierane w przyszłości
ETAP II – Procedury odpowiedzialności karnej skarbowej:

Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada osoba fizyczna. Organy skarbowe analizują struktury i schematy organizacyjne spółek w celu samodzielnego ustalenia osób, które mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności z uwagi na faktyczne zaangażowanie tych osób w sprawy podatkowe. W praktyce takie regulacje dają dużą swobodę organom ścigania w doborze osób, którym stawiane są zarzuty popełnienia czynu zabronionego i umożliwiają postawienie zarzutu kilku osobom za popełnienie tego samego czynu. Potencjalnie narażeni na pociągnięcie do odpowiedzialności są w szczególności:

  • Prezes Zarządu / Dyrektor Finansowy / inni członkowie Zarządu
  • Dyrektor Podatkowy / TaxManager
  • Doradca podatkowy / Główna Księgowa, etc.
Skutki dla osoby fizycznej:

Skazanie za przestępstwo skarbowe podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego, gdzie przechowywane są w szczególności dane o osobach (art. 1 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym):

  • Prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
  • Przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
  • Przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii

Celem Etapu 2 projektu jest ograniczenie ryzyka pociągnięcia do odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w spółce (w tym osób odpowiedzialnych za proces wyboru dostawcy oraz Zarządu spółki).

Projekt certyfikowany przez firmę EY (dawniej Ernst & Young):

      Zamów Projekt!