Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r. nakłada na pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników (etatów) obowiązek zatrudnienia 6% osób (etatów) niepełnosprawnych.

Pracodawca, który nie spełnia tego wymogu, jest zobowiązany odprowadzać miesięczne składki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 Zobowiązania wobec PFRON w przypadku niezatrudnienia żadnej osoby niepełnosprawnej:

Zatrudnienie

Wymagana ilość etatów pracowników niepełnosprawnych

Roczna kwota wpłat PFRON
200 etatów12ok 255tys. PLN
500 etatów30ok 637 tys. PLN
1000 etatów60ok 1,27 mln PLN
Wpłaty na PFRON nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Przedsiębiorstwo zwolnione z konieczności dokonywania wpłat na PFRON. Zgodnie z ustawą z wpłat na PFRON zwolnieni są przedsiębiorcy:

 • Zatrudniający mniej niż 25 pracowników
 • Prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji
 • U których wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych jest równy bądź wyższy 6%
 • Prowadzący zakłady pracy, co do których ogłoszono upadłość

Możliwości obniżenia wpłat. Pozostałe przedsiębiorstwa mogą optymalizować koszty PFRON poprzez:

 • Zwiększenie zatrudnienie osób niepełnosprawnych
 • Odpowiednie dostosowanie wewnętrznej struktury zatrudnienia
 • Skorzystanie z odpisów przewidzianych w ustawie

Korzyści dla Klienta

 • Znaczące obniżenie kosztów wpłat na PFRON i tym samym poprawienie wyników finansowych przedsiębiorstwa
 • Odzyskanie kwot nadpłaconych na PFRON oraz możliwość uzyskania dofinansowania.
 • Poprawienie wizerunku firmy poprzez ewentualne zatrudnienie osób niepełnosprawnych
 • Weryfikacja prawidłowości dotychczas prowadzonych kalkulacji wpłat na PFRON i w razie potrzeby korekcja błędów, które mogą powodować zagrożenie niedopłat i odsetek.
 • Klarowne i transparentne zasady współpracy w oparciu o wynagrodzenie od sukcesu – płatne jedynie w przypadku uzyskania realnych korzyści
 • Oszczędność czasu poprzez przejęcie przez naszych ekspertów w całości procesu optymalizacji wpłat na PFRON.
 • Szybkość realizacji projektu – maksymalnie do 3 miesięcy – od przekazania dokumentów, poprzez analizę do przedstawienia wyników w formie raportu

Projekt certyfikowany przez firmę EY (dawniej Ernst & Young):

            Zamów Projekt!