Dyskryminacja, mobbing i molestowanie w miejscu pracy – czym jest, jak reagować, jak przeciwdziałać – aspekty prawne i psychologiczne.Zapisz się TERAZ!

W ostatnich kilku miesiącach obserwujemy szeroką dyskusję o niewłaściwych zachowaniach, w miejscu pracy. Coraz częściej ujawniane przypadki, dotyczą  rozmaitych przejawów dyskryminacji, ale szczególną uwagę przykuwają przypadki zachowań na tle seksualnym. W tych okolicznościach Pracodawcy muszą ponownie przemyśleć obowiązujące u nich  procedury i zasady postępowania. Szczególnie jednak ważne jest poszerzanie wiedzy o tym jakie zachowania mogą zostać uznane za niewłaściwe, dyskryminujące, mobbingujące czy stanowiące molestowanie seksualne oraz jak sobie radzić w takich sytuacjach. Odpowiednia polityka wewnętrzna (kodeksy etyczne) oraz poszerzanie własnej wiedzy i wiedzy pracowników w tym zakresie to najbardziej skuteczna z możliwych metod zabezpieczenia miejsca pracy przed niepożądanymi zjawiskami i co również niebagatelne ochrony interesów firmy przed potencjalnymi roszczeniami ze strony pracowników. Z punktu widzenia pracodawcy ważne są zawsze odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:

 • Co robimy aby przeciwdziałać incydentom o charakterze dyskryminacji, mobbingu czy molestowania w miejscu pracy?
 • Czy mamy rzetelne procedury, zasady etyki, kodeksy postępowania aby takie przypadki były bezpiecznie zgłaszane i rozpatrywane?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest podejmowanie działań zapobiegających występowaniu zjawisk mobbingu, dyskryminacji czy molestowania w miejscu pracy. Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać i szybko reagować na zachowania dyskryminacyjne czy przejawy molestowania, dlatego tak ważne są odpowiednie procedury. Jednak jeszcze ważniejsza od procedur jest wiedza pracowników. Zjawiska molestowania, mobbingu czy dyskryminacji nie zawsze występują jako intencjonalne działanie. Często dzieje się to bez wiedzy i zgody pracodawcy, a w procesy te zaangażowani są np. niektórzy pracownicy i ich przełożeni. Niemniej jednak to pracodawca ponosi odpowiedzialność za takie zjawiska – także odszkodowawczą. Będąc pracodawcą warto więc aktywnie przeciwdziałać występowaniu  takich zdarzeń.

Przygotowaliśmy specjalny program warsztatowy, w którym oprócz rzetelnej wiedzy z zakresu prawa wdrażamy ćwiczenia i zasady, które pomogą w codziennym otoczeniu firmowym.

 CEL WARSZTATÓW

W aspekcie prawnym szkolenie ma na celu zbudowanie świadomości:

 • odnośnie tego czym są mobbing, dyskryminacja i molestowanie w miejscu pracy;
 • jakie obowiązki i jaka odpowiedzialność ciąży na pracodawcy w tym zakresie;
 • czy i jakich okolicznościach pracodawca może się od odpowiedzialności za mobbing dyskryminację czy molestowanie uwolnić.

W aspekcie psychologicznym szkolenie ma na celu poznanie sposobów i metod ułatwiających radzenie sobie mobbingu, molestowania i dyskryminacji w firmie.

Oba aspekty szkolenia mają na celu rozwój kompetencji w budowaniu przyjaznego środowiska pracy, wysokich standardów etycznych, kultury organizacyjnej oraz minimalizowanie ryzyk prawnych dla pracodawcy.

DLA KOGO

W szczególności dla wyższej i średniej kadry zarządzającej (Zarząd, Dyrektorzy, Kierownicy, szefowie projektów, Kierownicy zespołów), pracowników HR, prawników wewnętrznych oraz dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką dyskryminacji i mobbingu.

PO SZKOLENIU

Uczestnicy szkolenia wyniosą wiedzę z zakresu prawa, etyki dotyczącą identyfikowania i praktycznego przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingu, w szczególności możliwości ograniczania odpowiedzialności pracodawcy za występowanie takich działań, jak również  poszerzą umiejętności radzenia sobie w takich sytuacjach.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie w miejscu pracy – czym jest, jak reagować, jak przeciwdziałać – aspekty prawne i psychologiczne

CZYM SĄ MOBBING, DYSKRYMINACJA I MOLESTOWANIE

 • Czym jest mobbing;
 • Mobbing i molestowanie jako skrajnie nieetyczne działania, wartości niszczone przez te
 • Czym jest dyskryminacja, rodzaje dyskryminacji, nieoczywiste przejawy dyskryminacji;
 • Molestowanie seksualne jako forma dyskryminacji;

MOBING, DYSKRYMINACJA, MOLESTOWANIE A PRAWO

 • Uregulowania prawne dotyczące dyskryminacji; mobbingu i molestowania.
 • Fundament – zasada równego traktowania w pracy;
 • Kto ponosi prawną odpowiedzialność w razie zaistnienia przypadków dyskryminacji, mobbingu lub molestowania w miejscu pracy;
 • Kto musi dowieść, że doszło do mobbingu dyskryminacji lub molestowania – co może stanowić dowód ? [analiza konkretnych przypadków]
 • Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia a odpowiedzialność pracodawcy;
 • Przypadki wyłączenia odpowiedzialności po stronie pracodawcy;
 • Fałszywe oskarżenia, fałszywe ofiary dyskryminacji, mobbingu lub molestowania – co wówczas?

ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, MOBBINGOWI I MOLESTOWANIU JAKO OBOWIĄZKI PRACODAWCY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA Z TYTUŁU WYSTĄPIENIA w/w ZJAWISK

 • Reguły odpowiedzialności wynikające z prawa pracy;
 • Odpowiedzialność pracodawcy;
 • Odpowiedzialność sprawcy ;
 • Jakie roszczenia przysługują po pokrzywdzonemu;
 • Odpowiedzialność cywilna:
 • Pojęcie szkody i krzywdy;
 • Dobra osobiste człowieka i ich naruszenie;
 • Rodzaje dostępnych powództw;
 • Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa
 • Nadużycie stanowiska lub pełnionej funkcji;
 • Wykroczenia przeciwko prawu pracy;
 • Postępowanie adhezyjne w postępowaniu karnym;

SKUTKI NEGATYWNYCH ZJAWISK DLA ORGANIZACJI

 • Skutki finansowe;
 • Skutki w sferze personalnej (HR);
 • Skutki w sferze wizerunku przedsiębiorstwa (PR);
 • Skutki organizacyjne i odpowiedzialność kadry zarządzającej;

PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM ZJAWISKOM

 • Wprowadzanie regulacji wewnętrznych;
 • Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia występowania negatywnych zjawisk;
 • Wewnętrzne organy/komisje polityki i kodeksy postępowania – zasady działania;
 • Szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda zapobiegania zjawiskom negatywnym;

DOKUMENTOWANIE DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH

 • dokumentacja wewnętrzna pracodawcy jako dowód w postępowaniach sądowych.

ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE

 • Sposoby rozpoznawania sytuacji prowadzących do mobbingu, dyskryminacji lub molestowania oraz sposoby zatrzymywania procesu powstawania negatywnych zjawisk;
 • Czynniki odpowiedzialne za mobbing, dyskryminacje, molestowanie (po stronie organizacji);
 • Poczucie Własnej Wartości jak z nim pracować
 • Diagnoza przekonań związanych z powstawaniem mobbingu, dyskryminacji, molestowania, jak również niewłaściwą interpretacją tych zjawisk;
 • Praca nad zmianą przekonań.
 • Reagowanie na mobbing, dyskryminację, molestowanie: z punktu widzenia przełożonego, z punktu widzenia obserwatora, z punktu widzenia ofiary

Analiza przypadków, ćwiczenia praktyczne

TRENER RADCA PRAWNY: