KOMUNIKACJA W ZESPOLE I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Komunikacja w zespole to fundament budowania relacji w grupie. Sposób w jaki się komunikujemy, jesteśmy odbierani i jak sami rozumiemy informacje, wzajemne współzależności, role jakie przyjmujemy w grupie, oraz  inne bodźce jakie pozostali członkowie zespołu do nas kierują. Jest podstawą efektywnego współdziałania w firmie jak i w otoczeniu domowym. Pozwala pracować z samoświadomością.

Dla kogo warsztat:Zarząd podczas dyskusji ważnych decyzji

 • Liderów zespołów;
 • Kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, menadżerów HR;
 • Koordynatorów projektów;
 • Pozostałych członków zespołu zainteresowanych rozwojem swojej ścieżki zawodowej na szczeblu kierowniczym.

Warsztat ma na celu zapoznanie uczestnika z technikami i zasadami skutecznej komunikacji, które sprzyjają tworzeniu efektywnego zespołu oraz radzeniu sobie z trudnościami i problemami.

METODOLOGIA WARSZTATU:

 • Warsztaty prowadzone są zgodnie z modelem cyklu Kolba
 • Uczestnicy biorą udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym
 • Uczestnicy mają możliwość autodiagnozy
 • Case study do ćwiczenia i omówienia różnych sytuacji
 • Trener wykorzystuje różne formy przekazu – trzy kanały: wzrok, słuch, ruch
 • W programie warsztatu znajdują się: dyskusja, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról.

Komunikacja w zespole

 • Wprowadzenie do komunikacji w zespole – zależnościZapisz się TERAZ!
 • Czym jest zespół?
 • Cechy efektywnego zespołu
 • Wspólna diagnoza słabych i mocnych stron zespołu

Powstawanie zespołu

 • Fazy rozwoju zespołu
 • Role w zespole – ich definiowanie i autodiagnoza (test Belbina).
 • Samoświadomość podstawą rozwoju komunikacji
 • Jakie role ułatwiają, a jakie utrudniają współpracę?

Co sprawia, że grupa ludzi staje się zespołem?

 • Warunki efektywności w działaniu grupowym
 • Wspólna wizja i cele
 • Zwiększenie twórczego potencjału zespołu
 • Integracja – na czym polega?
 • Komunikacja interpersonalna
 • Bariery w komunikacji w zespole i ich eliminacja

Narzędzia komunikacyjne

 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej w pracy zespołowej
 • Normy i zasady współpracy
 • Jak ustalać i wprowadzać wspólne normy oraz zasady współpracy?
 • Wypracowanie wspólnych norm i zasad przez zespół
 • Trudne sytuacje w zespole

Zarządzanie konfliktami

 • Metody zarządzania konfliktem (stymulowanie, ograniczenie, rozwiązywanie, negocjacje, mediacja)
 • Zastosowanie analizy transakcyjnej w rozwiązywaniu sporów
 • Tworzenie komunikatów dorosły-dorosły
 • Identyfikacja i przełamywanie barier w komunikacji (przekonań, nawyków, oczekiwań, dostosowywania się do obowiązujących powszechnie norm)
 • Sposoby przełamywania impasów i prowadzenia zespołu do celu
 • Formułowanie nowych strategii komunikowania się
 • Błędy w zarządzaniu konfliktem (m.in.: eskalacja zaangażowania, zakotwiczenie, przyjmowanie perspektywy, nadmierna pewność siebie)

Podsumowanie i zakończenie

ZOBACZ TAKŻE: Role w zespole z DISC D3

ZAPRASZAM: Iwona GrodzickaZapytaj o Projekt!