Komunikacja interpersonalna to fundament budowania relacji z ludźmi. Sposób w jaki się komunikujemy, jesteśmy odbierani i jak sami rozumiemy informacje i inne bodźce, które inni do nas kierują. Jest podstawa codziennego życia tak w firmie jak i w otoczeniu domowym. Pozwala pracować z samoświadomością i rozumieniem komunikatów innych.

 • Warsztaty prowadzone są zgodnie z modelem cyklu KolbaZapisz się TERAZ!
 • Uczestnicy biorą udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym
 • Uczestnicy mają możliwość autodiagnozy
 • Trener wykorzystuje różne formy przekazu – trzy kanały: wzrok, słuch, ruch
 • W programie warsztatu znajdują się: dyskusja, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról.

PROGRAM WARSZTATÓW:

Komunikacja interpersonalna

 • Czym jest / znaczenie
 • Cele komunikacji
 • Szanse i zagrożenia

Bariery i zagrożenia w komunikacji

 • Myśli, uczucia i emocje
 • Szumy
 • Filtry
 • Uogólnianie
 • Postrzeganie przez swój pryzmat

Efektywna komunikacja czyli co?

 • Pytanie
 • Słuchanie
 • Odzwierciedlanie
 • Komunikacja jedno i dwustronna

Komunikacja werbalna

 • Ton głosu
 • Tembr
 • Głośność
 • Klarowność przekazu

Komunikacja niewerbalna / mowa ciała

 • Postawa
 • Gesty
 • Mimika

Analiza transakcyjna w komunikacji
Poczucie Własnej Wartości (PWW) jak wpływa na naszą komunikację
Wpływ rożnych stylów myślenia na sposoby porozumiewania się (FRIS)

 • Style myślenia
 • Style działania
 • Jak porozumiewać się z osobami o innych stylach myślenia

Informacja zwrotna

 • Jak jej udzielać
 • Jak ją przyjmować

Asertywność mit czy hit, strategie

 • Postawa uległa
 • Postawa agresywna
 • Asertywne wyrażanie swoich myśli

Podsumowanie i zakończenie

ZAPRASZAM: Aleksandra GeloZamów Projekt!