Internacjonalizacja MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Program Operacyjny Polska Wschodnia – działanie 1.2.

REALIZACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH  Z FUNDUSZY UE

Konkurs dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terytorium Polski Wschodniej, tj. w woj. podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim lub podkarpackim od co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie można uzyskać na kompleksowe, indywidualne i profilowane pod przedsiębiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w zakresie internacjonalizacji.

Kryteria oceny – punktowanie:

 1. Przychody ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym wnioskodawcy są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług.
 2. Działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.
 3. Kompletność i poprawność koncepcji modelu biznesowego oraz spójność planu działan z poczynionymi założeniami i rekomendacjami.

 

4Value świadczy doradztwo biznesowe dla firm w pełnym zakresie.

Kryteria oceny:

 • przedsiębiorca posiada w ofercie co najmniej jeden produkt własny (wyrób lub usługę), który ma potencjał sprzedażowy na nowym rynku zagranicznym.
 • wnioskodawca prowadzi działalność na terytoriom Polski wschodniej od min. 12 miesięcy.
 • wnioskodawca posiada zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy z przychodem min. 200 000 zł, z czego 100 000 zł z tytułu sprzedaży produktu.
 • wnioskodawca musi zapewnić finansowanie projektu, tzn. nie może znajdować się na w trudnej sytuacji finansowej.
 • projekt nie może obejmować produktu ani rynku,  który został już objęty wsparciem ze środków publicznych.

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

 1. 800 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii)
 2. 550 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii).

W tym:

 • Maksymalnie 30 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
 • Maksymalnie 100 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z zakupem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.
 • Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

 

INFORMACJA O KONKURSIE 

Konkurs organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która będzie przyjmowała wnioski w dwóch rundach:

 • Od 27.02.2018 do 29.03.2018
 • Od 30.07.2018 do 04.09.2018

Kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi aż 100 mln zł.

W pierwszej rundzie wykorzystano jedynie 13% alokacji, a projekt NEO.NET przygotowany przez Kancelarie uzyskał najwyższą ilość punktów.

W zakresie przygotowania projektów i obsługi prawnej współpracujemy z KANCELARIĄ CIEŚLAK & KORDASIEWICZ – Wartość dotychczas pozyskanego dofinansowania przez kancelarię dla klientów to ponad 1 mld PLN, Wg. rankingu czasopisma „Fundusze Europejskie” – najskuteczniejsza firma doradcza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w okresie 2007 – 2013 oraz piąte miejsce w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wg magazynu FORBES uznana za najskuteczniej firmę doradczą na Mazowszu.