CEL SZKOLENIA Zapisz się TERAZ!

Celem szkolenia jest wzmocnienie i ujednolicenie wiedzy i profesjonalnych kompetencji z analizy finansowej i oceny ryzyka kredytowego kadry pracującej w instytucjach finansowych.

PROGRAM SZKOLENIA

Zagadnienia:

 • Podstawowe dokumenty związane ze sprawozdawczością finansową/obowiązki informacyjne spółek handlowych.
 • Interpretacja poszczególnych pozycji RZiS, Bilansu i CF. Czytanie sprawozdań finansowych i identyfikacja potrzeb finansowych oraz kluczowych informacji
  z perspektywy klienta.
 • Podstawowe wskaźniki finansowe oraz wskaźniki stosowane do monitorowania zadłużenia (w tym Dług Netto/EBITDA, DSCR, ICR) – sposób liczenia i interpretacja.
 • Identyfikacja i ocena kluczowych ryzyk związanych z Klientem i transakcją (w tym na podst. analizy finansowej), oszacowanie na tej podstawie szanse na uzyskanie finansowania.

Analiza danych finansowych: 

 • Prawne aspekty przygotowania danych finansowych.
 • Analiza podstawowych dokumentów finansowych.
 • Analiza najważniejszych parametrów biznesowych (pozafinansowych), mających istotny wpływ na ryzyko firmy.
 • Kredyty obrotowe i inwestycyjne
 • Inwestycje i kredytowanie długookresowe

Rachunek Wyników: 

 • Analiza Rachunku Zysków i Strat.
 • Zarządzanie przychodami, cenami, marżą, kosztami i wynikiem finansowym.
 • Identyfikacja najbardziej wrażliwych czynników mających wpływ na wyniki finansowe firmy.
 • Znaczenie EBIT, EBITDA.
 • Księgowe „sztuczki” związane z zawyżaniem lub zanizaniem wyniku finansowego.

Bilans: 

 • Zrozumienie bilansu.
 • Analiza wskaźnikowa efektywności finansowej firmy.
 • Analiza stopy zwrotu na aktywach i kapitałach własnych firmy.
 • Analiza płynności finansowej i ryzyka działalności firmy.
 • Identyfikowanie problemów na podstawie analizy wskaźnikowej.
 • Analiza i zarządzanie kapitałem pracującym (working capital management).

 Cash flow: 

 • Sposoby budowania i analiza cash flow na podstawie bilansu i rachunku wyników.
 • Analiza wskaźników związanych z CF (DSCR, ICR …).

ZAPRASZAM: Jacek Piec Zapisz się TERAZ!