System Kontroli Budżetu (SKB) służy do szczegółowego planowania i kontroli wydatków budżetowych.

Jest przeznaczony dla instytucji lub przedsiębiorstw, które chcą mieć szczegółową bieżącą kontrolę nad wydawanymi środkami. System może obejmować całość instytucji bądź tylko jej część. SKB jest przydatny w jednostkach, które prowadzą i rozliczają osobne projekty, np. dotowane ze środków publicznyskbch.

Podstawowa zaleta Systemu Kontroli Budżetu dla kierownictwa to przejrzystość w zarządzaniu środkami. W każdej chwili na głównym ekranie systemu widoczny jest stan środków już wydanych i pozostających do wydania.
Merytoryczni pracownicy będą zadowoleni z intuicyjnego interfejsu i łatwości w sprawowaniu bieżącej kontroli nad środkami.

 SKB nie zastępuje systemu finansowo- księgowego, natomiast stanowi nowoczesne i skuteczne narzędzie bieżącego zarządzania środkami, dostarczając na czas precyzyjne informacje o stanie budżetu.

Planowanie w SKB polega na konstruowaniu drzewa budżetu, czyli hierarchicznej, struktury cząstkowych budżetów dla całej instytucji, firmy czy pojedynczego projektu.

Co umożliwia System Kontroli Budżetu:

  • Prostą kontrolę wydatków wg. sprawdzonych pocedur
  • Planowanie drzewa budżetowego
  • Łatwe tworzenie i akceptowanie wniosków wydatkowych
  • Wygodną rejestrację rzeczywistych wydatków
  • Zintegrowanie z systemem finansowo – księgowym klienta

W ramach kontroli budżetu można łatwo określić plan wydatków budżetowych, czyli limity środków do wydania dla każdej gałęzi drzewa, powiązać pracowników z uprawnieniami do tworzenia, zatwierdzania i kontroli poszczególnych budżetów.
Zawiera także drogę akceptacji przez zwierzchnika lub kilku zwierzchników, np. kierownika działu, dyrektora, prezesa. System pilnuje dyscypliny budżetowej, czyli nie pozwala na zatwierdzenie wniosku o wydanie większych środków niż zapisane w danym budżecie.

Realizacja budżetu następuje przez wprowadzanie do systemu rzeczywistych wydatków, czyli faktur zakupowych. Wprowadzenie faktury zakupowej powoduje zmniejszenie dostępnych środków w danym budżecie (gałęzi drzewa).

Wprowadzanie faktur zakupowych jest możliwe na 3 sposoby:

  • ręcznie, przez wprowadzenie kolejnych faktur w SKB
  • przez import faktur z wcześniej przygotowanego pliku, np. pochodzącego z systemu finansowo-księgowego
  • przez zintegrowanie Systemu Kontroli Budżetu z systemem finansowo-księgowym działającym u Klienta.
System posiada mechanizmy pozwalające na łatwe monitorowanie wydatków związanych z zamówieniami publicznymi.

System Kontroli Budżetu jest wykonany w najnowszej technologii Microsoft i używa bazy danych Microsoft SQL Server, dostępnej w darmowej wersji MS SQL Server Express Edition.

Zapytaj o Projekt!